Skip to main content

कविता आणि वादळ

कविता

सगळे शब्द
ओंजळीत घेऊन
तू कागदावर शिंपडतेस...
आणि त्यातले
तुला नको असलेले शब्द
अलगद पुसून टाकतेस...
बाकी उरते
कागदावर
ती
कविता...

वादळ

कालच्या वादळात
बरंच काही उद्ध्वस्त झालं...
तुझी कविता
ती ही पडून फुटली...
आता
घरभर पसरलेले
हे शब्द
गोळा करण्यात
किती काळ जाईल
काय माहीत...

4
Your rating: None Average: 4 (2 votes)

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

अल्पाक्षरी अभिव्यक्ती आवडली.

अल्पाक्षरी अभिव्यक्ती आवडली.

---

सांगोवांगीच्या गोष्टी म्हणजे विदा नव्हे.

उत्तम

कविता आवडली !

मस्तच!

मनातलं वादळ कवितेत व्यवस्थित उतरलंय!.. मस्तच!

- ऋ
-------
लव्ह अ‍ॅड लेट लव्ह!